Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Propisi o poslovanju udruga i ostalih organizacija

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (NN 121/2014)

Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (NN 031/2015)

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja. Također, uređuje se i minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija.

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU (NN 87/09, 35/13)

Zakon sadrži odredbe kojima je uređena raspodjela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, a čiji su korisnik organizacije civilnoga društva kroz postupke javnih natječaja. Područja djelovanja organizacija civilnoga društva koje prepoznaje Zakon jesu: razvoj sporta, borba protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalna i humanitarna djelatnost, problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, tehnička kultura, kultura, izvaninstitucionalna naobrazba i odgoj djece i mladih te razvoj civilnoga društva.

 
 
Ovom je uredbom preciznije razrađen način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću. Uredba se donosi za svaku godinu.
 

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (NN 73/13)

Porez na dodanu vrijednost (PDV) reguliran je Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o PDV-u. Pravilnik o PDV-u (»Narodne novine« broj 79/13) donesen je na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 73/13). Člankom 198 Pravilnika o PDV-u definirane su procedure vezane uz oslobađanje od plaćanja PDV- a za projekte pretpristupnih fondova EU. 

 
 
 
Porez na dobit utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na osnovi zakona. Uređujući tko je porezni obveznik, Zakon u Članku 2. stavku 6. utvrđuje da državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, športski klubovi, športska društva i savezi te zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.
 
 
 
 
Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. Porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Uređujući pitanje izdataka za koje obveznik poreza na dohodak može umanjiti poreznu osnovicu, Zakon o porezu na dohodak propisuje da porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenom na žiro račun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2 posto primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Pravilnik o Porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13)

 

ZAKON O PROVEDBI CARINSKIH PROPISA EUROPSKE UNIJE (NN 54/13)

Ovim se Zakonom uređuje provedba carinskih propisa Europske unije koji državama članicama daju ovlaštenja da nacionalnim zakonodavstvom reguliraju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa čije uređenje nije u nadležnosti Europske unije
 
 
 
U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe po odredbama ovoga Zakona i u visini utvrđenoj Tarifom sudskih pristojbi koja je njegov sastavni dio. Ovim Zakonom propisano je da su od plaćanja pristojbi oslobođene humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti. Također je utvrđeno da se ovo oslobađanje odnosi i na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar nadležan za rad odnosno za socijalnu skrb.
 
 
 
Ovim se Zakonom i Tarifom upravnih pristojbi, koja je njegov sastavni dio, uređuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Sukladno ovom Zakonu, od plaćanja upravnih pristojbi oslobođene su ustanove iz područja predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi, te humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti, kao i organizacije osoba s invaliditetom i slične organizacije u obavljanju svojih djelatnosti.
 
Izmjene i dopune/podzakonski akti:
 

 

 
 
 

 

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori